Decizie judecătorească definitivă ignorată de șapte ani

Autoritățile locale din Corbeanca sunt acuzate de mai multe persoane că nu respectă, de șapte ani, o decizie definitivă a instanței de judecată prin care au fost puse în posesie cu un teren în baza Legii 18/1991.

Familia Unturescu – Gheorghe, Adrian, Aneta, Ion, Ilie – și alte patru persoane – Constantin Constantin, Vasilica Oprea (fostă Constantin), Lucian Dumitru și Maria Greblea – și-au cerut în justiție, la Judecătoria Buftea, dreptul la proprietate în baza Legii 18.1991 a fondului funciar. Ei au chemat în judecată Comisia Locală de punere în aplicare a Legii 18 Corbeanca și Comisia Județeană de Fond Funciar Ilfov.

Prin acțiunea civilă 1622/94/2009, reclamanții au chemat în jduecată Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Corbeanca și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Ilfov pentru anularea în parte a hotărârii 2443/2006 și reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren de 1,69 de hectare, dobândit de pe urma unei moșteniri.

În dovedirea acțiunii, reclamanții au depus la dosarul din instanță o copie a hotărârii 2443/2006, file din registrul agricol, cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate înregistrată sub numărul 9863/15.09.2005, adrese emise de Primăria Corbeanca, precum și acte de stare civilă. Doar Comisia Locală  Corbeanca a depus înscrisuri, cerând respingerea acțiunii, în vreme ce Comisia Județeană nu a dorit să depună o întâmpinare, nefiind nici reprezentată în instanță.

Hotărâre nelegală a Primăriei

Potrivit motivării deciziei, instanța a reținut că „reclamanților le-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 1,69 ha, fiind înscriși în anexa 23 validată prin hotărârea 2443/2006 a Comisiei Județene Ilfov, hotărâre netemeinică și nelegală în condițiile în care nu s-au făcut dovezi de către pârâte că nu au disponibil de teren pentru reconstituirea în natură, nu au fost depuse la dosar balanța de fond funciar, dovezi privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 3, al. 3 din Legea 1/2000 și art. 10, al. 2, din Regulamentul aprobat prin HG 890/2005”, astfel că, în baza art. 53 și următoarele din Legea 18/1991, instanța a admis acțiunea în justiție și a dispus „anularea parțială a hotărârii 2443/2006” și „reconstituirea dreptului de proprietate” față de reclamanți. Prin această decizie devenită definitivă, prin neatacarea ei, cele două comisii de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor au fost obligate să emită un proces-verbal de punere în posesie, precum și titlul de proprietate pentru suprafața de 1,69 de hectare în natură.

Decizia Judecătoriei Buftea a fost dată la 16 septembrie 2009 și nu a fost atacată în termenul prevăzut de 15 zile, astfel că a devenit definitivă. Cu toate acestea, reclamanții nu au fost puși în posesie nici măcar acum, după mai bine de șapte ani.

 

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, se face integral în localităţile în care există suprafeţe de teren agricol constituite ca rezervă la dispoziţia comisiei, potrivit art. 18 din aceeaşi lege.

(2) În cazul în care în localitate nu există suprafeţe de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în condiţiile alin. (1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face şi din suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a oraşului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi, după caz, în situaţiile în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile se constată nulitatea absolută a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole care trec în proprietatea privată a statului în baza unor astfel de hotărâri.

(3) În situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în condiţiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedat.

Legea 1/2000
articolul 3

 

(1) In situatiile in care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibila, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat in aceeasi localitate sau intr-o localitate invecinata. Oferta va fi trimisa persoanelor indreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire iar termenul in care raspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. In cazul in care fostul proprietar sau mostenitorii acestuia nu accepta amplasamentul oferit, comisia locala va trebui sa formuleze o alta oferta in termen de 30 de zile, daca persoanele indreptatite nu opteaza pentru primirea de despagubiri.
(2) In situatia in care intr-o anumita localitate nu mai exista suficient teren in rezerva comisiei de fond funciar care sa fie atribuit in proprietate fostilor proprietari deposedati sau mostenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localitati care vor pune la dispozitie terenurile ramase disponibile.

HG 890/2005
articolul 10

Ionuț Munteanu