economie sociala

Grupurile vulnerabile, o preocupare pentru autoritățile locale

În cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov funcționează Compartimentul Analiza Pieței Muncii, Programe de Ocupare, Implementare Măsuri Active și Economia Socială, compartiment care are ca principală atribuție atestarea întreprinderilor de economie socială, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Economia socială este reglementată de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, fiind definită ca ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil prevăzut de lege, în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.

GRUPUL VULNERABIL este reprezentat de persoanele sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială (conform art. 6 lit. h) din Legea 219/2016 privind economia socială și art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011).

Obiectivele economiei sociale sunt următoarele:

  1. consolidarea coeziunii economice și sociale;
  2. ocuparea forței de muncă;
  3. dezvoltarea serviciilor sociale.

Activități de interes general ale entităților de economie socială sunt:

  1. producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;
  2. promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
  3. dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
  4. dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Entitățile de economie sociale sunt reprezentate de:

  1. întreprinderea socială;
  2. întreprinderea socială de inserție.

Întreprinderea socială este persoana juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile economiei sociale.

Atestatul se eliberează de către agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, prin compartimentul pentru economie socială.

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1.are, permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;

  1. are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate (art. 10 alin. 1 din Lege).

Statutul de întreprindere socială de inserție se certifică prin acordarea mărcii sociale.

Informații suplimentare privind noțiunea de economie sociala, precum și în ceea ce privește condițiile de atestare a întreprinderilor sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015, se pot obține la sediul A.J.O.F.M. Ilfov, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, București , telefon: 021.332.37.08 /116 sau e-mail: [email protected].