Acțiuni de identificare și susținere tinerilor care nu au reușit să se integreze pe piața muncii

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov derulează o serie de acțiuni pentru sprijinirea tinerilor NEETs, în cadrul Proiectului INTESPO „Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”.

Acțiunile de identificare a tinerilor NEETs se vor derula periodic în tot județul Ilfov, în colaborare cu primăriile și cu direcțiile pentru protecția copilului și tineret. Deja, experții pentru intervenție locală (ELI) ai AJOFM Ilfov, Corina Florentina PREDA și Manuela Veronica Grecu, au desfășurat, în colaborare cu Direcția pentru Protecția Copilului și Tineret Voluntari, reprezentată de directorul executiv, Nela Vrânceanu, o acțiune de identificare a tinerilor NEETs (tinerii inactivi de 16-24 de ani ), în vederea acordării acestora de măsuri personalizate de sprijin (oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educațional, participarea la cursuri de formare profesională, scheme de ucenicie etc.)

Categoria de tineri NEETs include tineri care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare.

Proiectul INTESPO

Ministerul Educaţiei Naţionale participă, în calitate de partener, alături de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, la derularea proiectului „INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidenţele Serviciului Public de Ocupare”, al cărui beneficiar este Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.

Proiectul se implementează în perioada septembrie 2017 – septembrie 2021, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, pe Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”.

Obiectivul general al proiectului – creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin – se va realiza, în special, prin activitatea de identificare a cel puţin 200.000 tineri NEETs, prin informarea și consilierea acestora, precum şi prin înregistrarea şi profilarea a 160.000 dintre aceştia, din perspectiva creşterii şanselor lor de a beneficia de toate măsurile de sprijin disponibile. În activităţile de implementare vor fi implicate echipe locale din care vor face parte inclusiv consilieri şcolari.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului Strategiei Naţionale privind Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 prin faptul că, după înregistrarea la Serviciile Publice de Ocupare, tinerii NEETs vor putea beneficia de pachete de măsuri personalizate, cum ar fi:

  • oferte de locuri de muncă de calitate;
  • reintegrarea în sistemul educaţional;
  • participarea la cursuri de formare profesională;
  • scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenții de învăţământ superior;
  • sprijin în vederea iniţierii unor afaceri.

Proiectul este în concordanţă cu obiectivele Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 şi ale Strategiei naţionale de reducere a părăsirii timpurii a şcolii.

Tinerii NEETs identificaţi în cadrul proiectului, care nu au finalizat învăţământul primar sau educaţia obligatorie, vor fi îndrumaţi către programe educaţionale de tip „A doua şansă”.

Încadrarea în muncă a tinerilor NEET

1.Beneficiari : Angajatorii care încadrează în munca tineri NEET.

Tânărul NEET este definit ca fiind acel tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participa la activităţi de formare profesională şi este înregistrat în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă,

 

  1. Subvenţia: Este o sumă lunară egală cu 900 leiacordată pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare persoană astfel încadrată. Subvenţia se acorda începând cu data încheierii convenţiei între angajator şi agenţie. Suma lunară se acorda angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele astfel încadrate şi se acorda şi pe perioada concediului de odihnă. Pentru perioadele în care raporturile de muncă sunt suspendate, subvenţia nu se acorda.

  1. Obligaţiilebeneficiarilor de subvenţii:

– angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în a cărei raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;

-angajatorii care încadrează pe durata nedeterminată tineri NEET şi încheie cu agenţia judeţeană convenţia pentru subvenţionare au obligaţia să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă;

– angajatorii vor depune, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei unice D 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană;

  1. Sancţiuni

– Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute mai sus, anterior termenului de 18 lunisunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din  din următoarele motive:

  1. a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).

Atenţie !  Nu beneficiază de această subvenţie angajatorul care:

– în ultimii 2 ani a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate.

– angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţi pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

– angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se afla în situaţia de insolventa, în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.